Menu

Prijava ispita

Prijava za polaganje stručnoga ispita podnosi se Povjerenstvu u pisanome obliku i obvezno treba sadržavati:

 • ime i prezime, datum i mjesto rođenja te adresu stanovanja pristupnika
 • naziv zvanja i specijalnosti za koje se prijava podnosi
 • podatke o završenoj školi ili fakultetu i o stečenome stručnom zvanju, podatke o radnome mjestu i
 • ustanovi zaposlenja
 • prijedlog teme stručnoga rada, odnosno predmeta praktičnoga rada (s obrazloženjem)
 • ime i prezime mentora
 • podatak o tome prijavljuje li se polaganje jednoga dijela ispita ili ispit u cijelosti
 • podatak o tome koji će strani jezik kandidat polagati.

 

Prijavi se prilažu:

 • životopis kandidata
 • svjedodžba o završenoj školi ili stečenome stručnom zvanju (u izvorniku ili preslici)
 • potvrda o završenome vježbeničkom stažu, odnosno o radu u struci, izdana od ustanove u kojoj je kandidat završio vježbenički staž, odnosno radio u struci
 • naslov i opis teme stručnoga rada, odnosno predmeta praktičnoga rada, potpisan od mentora
 • potvrda o uplati naknade za pristupanje ispitu.

 

Kandidat čija je prijava za polaganje ispita prihvaćena, može pristupiti ispitu najkasnije na drugome redovnom ispitnom roku nakon stjecanja prava na pristupanje ispitu.

 

Prijava za izlazak na ispit u ispitnome roku mora sadržavati:

 • ime i prezime pristupnika
 • naziv zvanja i specijalnosti za koje se pristupa ispitu
 • predmete koje će polagati na tome ispitnom roku
 • ispitni rok na koji se prijavljuje izlazak na ispit.

 

Prijavi za izlazak stručnoga ispita obvezno se prilaže:

 • popunjena Prijavnica za polaganje stručnoga ispita, ovjerena od strane ustanove, dostupna je na mrežnim stranicama HDA
 • stručni rad, odnosno praktični rad i izvješće o praktičnome radu u pisanome obliku (u 3 primjerka) i u elektroničkome obliku (računalnom poštom)
 • potvrda o uplati naknade za pristupanje ispitu.

 

Kandidat može za jedan ispitni rok prijaviti ispit za sve ili dio predmeta koje je dužan položiti. Predmete jednoga stručnog ispita kandidat može prijaviti u najviše dvama ispitnim rokovima.

Raspored polaganja stručnih ispita utvrdit će se nakon što pristignu sve prijave, o čemu će kandidati biti naknadno obaviješteni.