Menu

Vrednovanje i kategorizacija

Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva uz imenovane postupke, procedure i njihovu praktičnu provedbu, propisuje i kriterije vrednovanja i kategorizaciju stvaratelja.

Vrednovanje gradiva postupak je kojim se procjenjuje vrijednost zapisa i utvrđuje rok čuvanja određene vrste ili jedinice gradiva te se određuje postupak sa svakom vrstom, odnosno jedinicom gradiva po isteku roka čuvanja.

Vrednovanje stvaratelja rezultira kategorizacijom stvaratelja, što je osnova nadzorne i akvizicijske politike arhiva. Kategorizacija je postupak kojim se stvaratelji gradiva razvrstavaju u tri skupine ovisno o značenju cjeline gradiva nastale njihovim djelovanjem.

Kategorizaciju stvaratelja javnoga i privatnoga gradiva utvrđuje Hrvatsko arhivsko vijeće na prijedlog državnih arhiva za područje njihovih nadležnosti te se potom objavljuje u službenim glasilima.