Menu

Vjerske ustanove

Hrvatski državni arhiv čuva vrijedno gradivo vjerskih zajednica koje su djelovale ili još djeluju u Hrvatskoj. Većina gradiva pripada Rimokatoličkoj crkvi i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Gradivo katoličkih redova pavlina, isusovaca i franjevaca smješteno je prema samostanima u kojima je gradivo nastalo. Gradivo preko dvadeset pavlinskih samostana smješteno je u osamnaest fondova i u jednu zbirku. Među njima se ističe gradivo pavlinskoga samostana u Lepoglavi, koji je bio sjedište Hrvatske provincije nakon 1700. U arhivu se također čuva gradivo pet franjevačkih (jedan samostan klarisa) i pet isusovačkih samostana.

Od vjerskih se ustanova Srpske pravoslavne crkve u Arhivu čuva šest arhivskih fondova, od kojih je najvažniji Pravoslavna gornjokarlovačka eparhija Plaški sa sačuvanim gradivom od 17. stoljeća, ali važno je i gradivo bihaćke, banjalučke, pakračke te srijemske eparhije. Manja cjelina gradiva Srpske pravoslavne crkve čuva se u zbirci Razni crkveni spisi.