Menu

Pravila i obveze

Kako bi Vaš rad u čitaonici Hrvatskoga državnog arhiva prošao na najbolji način, molimo slijedite pravila i obveze koje dolaze s radom u čitaonici:

 • U čitaonicu se smije unositi samo papir, pisaći pribor i prijenosno osobno računalo. Ostale stvari potrebno je pohraniti u garderobi ili na drugome za to predviđenom mjestu
 • U čitaonici je zabranjeno pušiti, glasno razgovarati, jesti i piti ili se koristiti predmetima koji na bilo koji način mogu oštetiti arhivsko gradivo
 • Korištenje se arhivskoga gradiva privremeno uskraćuje kada je gradivo oštećeno, nesređeno, kada je u tijeku arhivistička obrada gradiva, ako se netko već koristi tim gradivom, kada je gradivo na izradi preslika, na restauriranju ili je posuđeno za izložbu
 • U čitaonici se u jednome danu može dobiti do deset tehničkih jedinica gradiva. Istodobno se smije koristiti samo jednom jedinicom gradiva. Ako zbog specifičnosti gradiva ne postoji opasnost da tijekom korištenja dođe do miješanja gradiva iz različitih jedinica, korisniku se može istovremeno izdati i više jedinica gradiva
 • Ako se naručeno arhivsko gradivo ne koristi duže od 10 dana, gradivo se vraća u spremište
 • Korisnici su dužni pažljivo postupati s arhivskim gradivom, ne smiju se naslanjati na arhivsko gradivo, na gradivu praviti bilješke, podcrtavati tekst, savijati ili vlažiti listove niti se koristiti arhivskim dokumentima kao podlogom za pisanje
 • Korisnik ne smije mijenjati poredak spisa. Ako korisnik primijeti da je poredak spisa narušen, da je pojedini spis oštećen ili nedostaje, o tome je dužan obavijestiti dežurnoga djelatnika u čitaonici. Korisnik ne smije sam sređivati gradivo
 • Arhivsko se gradivo ni u kojem slučaju ne smije iznositi iz čitaonice
 • Po završetku rada gradivo se predaje dežurnomu djelatniku u čitaonici
 • Ako korisnik na bilo koji način ošteti arhivsko gradivo koje mu je izdano na korištenje, dužan je nadoknaditi nastalu štetu
 • Protiv osobe koja namjerno ošteti, uništi, prisvoji ili pokuša otuđiti arhivsko gradivo podnosi se prijava nadležnomu tijelu državne vlasti u skladu s Kaznenim zakonom RH
 • Za svaku štetu i povredu nečijega prava nastalu korištenjem arhivskoga gradiva odgovara osoba kojoj je odobreno korištenje gradiva u skladu s važećim zakonima
 • Korisnik arhivskoga gradiva osobno je odgovoran u slučaju povrede odredba Zakona o zaštiti osobnih podataka te Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima
 • Korisnik je obvezan u svojim radovima, u kojima se kao izvor koristi arhivsko gradivo, pravilno navesti naziv arhiva, arhivskoga fonda ili zbirke te oznaku arhivske jedinice korištenoga gradiva
 • Korisnik je obvezan dostaviti Hrvatskomu državnom arhivu jedan primjerak svojega stručnog ili znanstvenog rada, odnosno publikacije nastale na temelju korištenoga arhivskog gradiva
 • U slučaju da imate bilo kakve primjedbe, možete ispuniti Obrazac za prijavu nepravilnosti.