hr-HRen-GB
Menu

Odjel općih i računovodstvenih poslova

Opći odjel prati i proučava propise od važnosti za poslovanje Arhiva, skrbi o pripremi i usklađivanju normativnih akata Arhiva, izrađuje nacrte općih akata, odluka, upravnih akta, obavlja opće, pravne, radno-pravne i administrativne poslove, financijsko-knjigovodstvene poslove Arhiva, poslove iz područja zaštite na radu, poslove nabave opreme za obavljanje djelatnosti, informatičke opreme, namještaja i sitnoga inventara, obavlja usluge za tekuće održavanje uređaja i opreme, poslove nabave roba, radova i usluga prilikom izvođenja radova na objektima Hrvatskoga državnog arhiva te poslove nabave ostalih roba, radova i usluga za potrebe redovnoga poslovanja Arhiva, zaprima i obavlja poslove klasifikacije ulaznih i izlaznih dokumenata, vodi poslovne evidencije putem urudžbene knjige u elektroničkome obliku (urudžbeni zapisnik), obavlja poslove distribucije signirane pošte unutar Arhiva, organizira dostavu pošiljaka, vodi brigu o arhiviranju i pohrani dokumenata urudžbenoga zapisnika, izrađuje odgovarajuće preglede i izvješća, brine za sigurnost objekata i imovine, organizira i obavlja poslove na održavanju objekata te priprema pravna mišljenja iz svih područja poslovanja Arhiva.

U Odjelu su ustrojene tri ustrojstvene jedinice: Odsjek za financijsko-knjigovodstvene poslove, Odsjek za pravne, kadrovske i opće poslove te Odsjek za tehničke poslove.

Kontakti

Pročelnica Odjela VESNA ŠTEINGLIN, dipl. iur.

+385 (0)1 4801 978
vsteinglin@arhiv.hr
 
 
Odsjek za financijsko-knjigovodstvene poslove – voditeljica Odsjeka ANICA KRIŠTIĆ
+385 (0)1 4801 919
  +385 (0)1 4829 592
racunovodstvo@arhiv.hr
 
 
Odsjek za pravne, kadrovske i opće poslove - voditeljica Odsjeka ENISA ČAMDŽIĆ MARTINIĆ
+385 (0)1 4801 902
ecamdzic@arhiv.hr; urudzbeni-hda@arhiv.hr
 
 
Odsjek za tehničke poslove  voditelj Odsjeka VELIMIR BLAŽINIĆ
+385 (0)1 4801 742
vblazinic@arhiv.hr