hr-HRen-GB
Menu

Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. godine

 

Stvaratelji i imatelji javnog arhivskog gradiva iz članka 21.a stavka 1. dodanog člankom 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 46/17), obvezni su izraditi popis tog gradiva i dostaviti ga nadležnom državnom arhivu u roku od šest mjeseci od stupanja na snagu tog Zakona (do 20. studenoga 2017.). Nadležni državni arhivi obvezni su te popise učiniti dostupnima javnosti i korisnicima arhiva. Evidencija javnog arhivskog gradiva nastalog do 22. prosinca 1990. godine, a koje je u nadležnosti Hrvatskoga državnog arhiva, dostupna je u nastavku. Evidencija će se dopunjavati, prema dinamici zaprimanja popisa od preostalih stvaratelja i imatelja iz članka 21.a stavka 1. Zakona.

 

R. br. Imatelj Gradivo stvaratelja iz čl.21a Zakona, NN 46/2017. Vrijeme nastanka gradiva

Datum zaprimanja

popisa
Poveznica na popis gradiva
1.

Državno odvjetništvo (DORH)

Javno tužilaštvo SRH

Javno pravobranilaštvo SRH
1945.-1990. 25.7.2017. Državno odvjetništvo (DORH)
2. Financijska agencija (FINA) Služba društvenog knjigovodstva (SDK) 1945.-1990. [2012.] 25.7.2017. Financijska agencija (FINA)
3. Privredna banka Zagreb (PBZ) Udružene banke Hrvatske 1957.-1990. 26.7.2017. Privredna banka Zagreb (PBZ)
4. Ustavni sud RH Ustavni sud Hrvatske 1964.-1990. [2006.] 25.7.2017. Ustavni sud RH
5. Vrhovni sud RH Vrhovni sud NRH/SRH 1964.-1990. [2001.] 26.7.2017. Vrhovni sud RH

 

Osnovna djelatnost

Hrvatski je državni arhiv središnja arhivska ustanova zadužena za matične i razvojne poslove nacionalne arhivske službe, skrb o evidencijama arhivskoga gradiva na nacionalnoj razini te planiranje i usklađivanje stručnoga rada arhiva. Osnovna je zadaća Hrvatskoga državnog arhiva prikupiti i sačuvati najvrjednije arhivsko gradivo i učiniti ga trajno dostupnim svakomu građaninu.

U skladu s pravnim propisima aktivnosti kojima se to ostvaruje obuhvaćaju:

 • vođenje Registra fondova i zbirki Republike Hrvatske
 • obavljanje informacijsko-dokumentacijske službe na području Republike Hrvatske
 • vođenje evidencije o arhivskome gradivu inozemnih arhiva koje je od značenja za Republiku Hrvatsku, kao i o arhivskome gradivu iseljene Hrvatske
 • vođenje Upisnika svih arhiva i Upisnika vlasnika arhivskoga gradiva Republike Hrvatske u privatnome vlasništvu
 • davanje mišljenja ministru kulture o programima rada državnih arhiva
 • izrađivanje plana školovanja i drugih oblika stručne izobrazbe
 • poticanje stvaratelja arhivskoga gradiva u svojoj nadležnosti da stvaraju i primjereno organiziraju svoju dokumentaciju i pružanje stručne pomoći u upravljanju tom dokumentacijom
 • vrednovanje dokumentacije koja nastaje radom stvaratelja radi trajnoga čuvanja najvrjednije dokumentacije
 • neposredno nadziranje rada arhiva i drugih imatelja izvan sustava državnih arhiva
 • preuzimanje i prikupljanje dokumentacije trajne vrijednosti i skrb za njezinu dugoročnu zaštitu i čuvanje
 • sređivanje arhivskoga gradiva i izradu obavijesnih pomagala, kao i njihovo objavljivanje, kako bi se korisnicima olakšao pristup informacijama koje traže
 • omogućavanje i poticanje korištenja arhivskoga gradiva u znanstvenim i drugim istraživanjima, obrazovanju i kulturnim aktivnostima, osiguravanje dostupnosti arhivskoga gradiva kao sredstva za zaštitu osobnih i kolektivnih prava i interesa te za ostvarenje prava javnosti na uvid u djelovanje javnih služba
 • skrb za unaprjeđenje arhivske djelatnosti kako bi kvaliteta usluga koje arhiv pruža korisnicima bila primjerena potrebama i očekivanjima
 • obavljanje sigurnosnoga i zaštitnoga snimanja te konzerviranja i restauriranja arhivskoga gradiva
 • promociju arhiva i arhivskoga gradiva užoj i široj zajednici, samostalno i u suradnji s drugim institucijama.