Menu

Vojnički život i slike ratnika

Projekt Vojnički život i slike ratnika u hrvatskome pograničju od 16. stoljeća do 1918 ima istraživački i edukativan cilj. Istraživački je cilj spoznaja o demografskim, socio-ekonomskim i političkim prilikama u hrvatskome pograničju te o uzročno-posljedičnim vezama između tih prilika koji su činili svakodnevicu hrvatskih vojnika i njihova identiteta.

Istraživanje se koncentrira na Ličku i Otočku pukovniju u Vojnoj krajini, Zadar i Kotor kao središnja uporišta Mletačke Republike na istočnome Jadranu te na Dubrovačku Republiku.

Projekt geografski prati Dinarsko gorje od Like do Kotora, tj. prirodnu granicu koja spaja mediteranski i srednjoeuropski prostor. Projekt vremenski obuhvaća razdoblje od početka 16. stoljeća do raspada Habsburške Monarhije 1918. Rekonstrukcija svakodnevice i identiteta pripadnika vojničkoga društva objedinit će demografska kretanja, vojni i ratni kontekst te geopolitički kontekst.

Hrvatski državni arhiv provodi aktivnosti na skeniranju gradiva te omogućava korištenje i objavu digitalnih preslika.

Više informacija http://croatian-frontier.com/?page_id=2&lang=hr.